Duomenų bazių modeliai

seo optimizavimasKiekviena žinome, kad duomenų bazės gali pasitarnauti mums, nes seo optimizacija gali būti vykdoma iš duomenų bazių. Tinklinis duomenų bazės modelis paprastesnis už hierarchinį ir kiekvienas vaiko įrašas gali turėti daugiau kaip vieną tėvo įrašą. Kuriant šį modelį buvo įveikti principiniai hierarchinio modelio apri­bojimai, kadangi pavyko nustatyti loginius ryšius tarp skir­tingų giminingų grupių. Bet koks įrašas gali būti susietas su bet kuriuo kitu duomenų elementu. Tačiau tai pareikalavo sudėtin­gesnių struktūrų, nes įvesti papildomi loginiai ryšiai, kurie neeg­zistavo hierarchinės duomenų bazės metode. Tokie duomenų ba­zės modeliai naudojami tik universaliuosiuose kompiuteriuose.

Teigiama pastarojo modelio savybė yra ta, kad tarp įrašų gali­ma sukurti sudėtingus loginius ryšius. Tačiau, kaip ir hierarchinio modelio atveju, yra ribojamos vartotojo galimybės iškviečiant duo­menis, esančius skirtingų giminingų grupių įrašuose. Sąryšinis duomenų bazės modelis kuriamas iš lentelių rinki­nio (set tables). Lentelė (table) – pagrindinis sąryšinės duomenų bazės darbo elementas. Lentelėse saugomi tarp savęs susieti duomenys. Lentelės yra patogesnės ir paprastesnės failų koncepcijos požiūriu – jos sudarytos iš eilučių (rows) ir stulpelių (columns), teikia duomenis vartotojui apie objektų klasę. Gilutėse paprastai saugomi įrašai, stulpeliuose – laukai, ir tai vadinama savybe (attribute). Lentelių rinkinyje visos lentelės yra susietos loginiais ry­šiais ir turi turėti bendrą duomenų elementą arba lauko raktą (key field). Lauko rakto užduotis – identifikuoti kiekvieną įrašą, todėl bet kuris duomuo, saugomas vienoje lentelėje, gali būti susietas su bet kuriuo kitu duomeniu, saugomu giminingoje lentelėje. Sąry­šinio duomenų bazės modelio esmę sudaro tai, kad sudėtingi lo­giniai ryšiai tarp įrašų išreiškiami paprastu būdu.

Sąryšinės duomenų bazės yra labai patogios, mėgiamos varto­tojų ir naudingos: iš jų galima automatiškai iškviesti duomenis, nes jie yra susieti tarp savęs loginiais ryšiais – sąryšiais (relationships). Vartotojams, norintiems naudoti sąryšinį duomenų bazės modelį, nereikia bijoti jokių sudėtingų struktūrų. Pakanka įgyti truputį prak­tikos. Sąryšinio duomenų bazės modelio pagrindinis trūkumas yra tas, kad paieška šio tipo duomenų bazėje reikalauja daugiau laiko. Mini ir universaliesiems kompiuteriams buvo pritaikytas ir ta­po populiarus sąryšinis duomenų bazės modelis DB2. Popu­liariausios mikrokompiuterinių sistemų sąryšinės duomenų bazės: Paradox, Access, Approuch, Alpha Four, Fifth Dimension (Macintosh’ams) ir kt. Sąryšinių duomenų bazių laukus charakterizuoja: vardas (name), tipas (type), plotis (uridth). Šios savybės apibrėžia duomenų bazių kūrėjas – suteikia vardą, nusako tipą, nurodo plotį. Laukų tipai gali būti šie: simbolinis (alphanumeric character), skaitmeninis (numerical), loginis (logical), datos ir laiko (date/time), piniginis (currency), piešinys (picture), komentaras (memo). Sąryšinėse duomenų bazėse naudojami objektai: lentelė (table), forma (form), užklausa (cjuery), ataskaita (report). Šitai apibendrinus tampa aišku kokios seo paslaugos jums buvo suteiktos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*